Denkmalbeirat


Mandatsträger:

Name Art der Mitarbeit Funktion
MitgliedMitgliedMitglied
Mitgliedberatendes Mitgliedberatendes Mitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
Mitgliedberatendes Mitgliedberatendes Mitglied
MitgliedMitgliedMitglied
Mitgliedstellv. Vorsitzende/rstellv. Vorsitzende/r
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
Mitglied
Mitgliedberatendes Mitgliedberatendes Mitglied
Mitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
Mitglied
Mitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
MitgliedMitgliedMitglied
Mitglied
MitgliedMitgliedMitglied
Mitglied
MitgliedMitgliedMitglied
Vorsitzende/rVorsitzende/rVorsitzende/r
Mitgliedberatendes Mitgliedberatendes Mitglied
Mitglied

Mitgliedschaft beendet:

Name Art der Mitarbeit vonbisFunktion
Mitglied20.09.2016bis 20.09.2016beratendes Mitgliedberatendes Mitglied
Mitglied20.09.2016bis 20.09.2016beratendes Mitgliedberatendes Mitglied
Mitglied20.09.2016bis 20.09.2016MitgliedMitglied
Mitglied12.03.2017bis 12.03.2017MitgliedMitglied
Mitglied20.09.2016bis 20.09.2016MitgliedMitglied
Mitglied20.09.2016bis 20.09.2016MitgliedMitglied
Mitglied20.09.2016bis 20.09.2016MitgliedMitglied
Mitglied20.09.2016bis 20.09.2016MitgliedMitglied